Pravilnik NK Rudar Trbovlje

 

I Pravilnik o vadninah NK RUDAR TRBOVLJE

 

1. člen

Vadnina je obvezna za vse člane kluba od U7 do U17, ki želijo trenirati po programu NK RUDAR TRBOVLJE. Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba. Plačujejo jo vsi igralci: registrirani in neregistrirani. Delno je lahko plačila oproščen igralec, ki skupaj s prošnjo predloži ustrezno dokumentacijo institucije in jo predsednik društva odobri. Avtomatične oprostitve plačila vadnine NI. Vadnina je neodvisna od količine odigranih tekem oziroma števila treningov.

 

2. člen

Letna vadnina za treniranje v ekipah NK RUDAR TRBOVLJE znaša 330,00 €, lahko pa se jo plačuje tudi v mesečnih obrokih (avgust, september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij) in znaša 30,00 €. Višina letne oziroma mesečne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj v mesecu, ampak jo določa pavšalni znesek, ki je razdeljen na 11 mesecev. Ta na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Zaradi tega je vadnina skozi leto, ne glede na intenzivnost, enaka, razen v mesecu juliju se vadnina ne plača.

 

3. člen

Vadnino je potrebno vsak mesec (razen meseca julija) plačati. Plačajo jo vsi – tisti, ki trenirajo ali ne trenirajo (so neopravičeno ali opravičeno odsotni). Vadnina se redno poravna vsak mesec, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine – tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana, UO kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v ekipo.

 

4. člen

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop) se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih vadnin.

 

5. člen

Kadar sta v klubu 2 (dva) ali več članov iste družine, je letna vadnina za drugega člana brezplačna.

 

6. člen

Način plačila vadnine določi UO NK RUDAR TRBOVLJE (UPN obrazec - položnica, trajnik…) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

  

II Pravilnik obnašanja

 

PRAVILA (KODEKS) OBNAŠANJA V NK RUDAR TRBOVLJE

 

TRENING

1. Treningi potekajo ob vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener oziroma tehnični vodja ekipe.

2. Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen.

3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena.

4. Treningi trajajo okvirno 90 minut; trener ima pravico dolžino treninga prilagoditi tekmovalnim aktivnostim.

5. Na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema.

6. Igralci napitke (priporočljivo) prinašajo na igrišče le v bidonih.

7. Igralci prihajajo na treninge primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena.

8. Igralci pridejo na trening običajno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo na trening. Enako velja po koncu treninga.

9. Igralci so 15 minut pred začetkom treninga pripravljeni na vadbo.

10. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.

11. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih.

12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred treningom ali pa celo med njim. Trenerja je vedno mogoče poklicati po telefonu in se dogovoriti za individualni pogovor oziroma sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih.

13. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost del igralčeve dolžnosti, saj bo tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno VNAPREJ opravičiti.

14. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje igralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov.

15. V slačilnici sta zahtevana red in disciplina. Osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike, slačilnice pa se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja. Starši v slačilnico nimajo vstopa.

16. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo.

17. V kolikor se pravil (kodeksa) obnašanja ne bo upoštevalo, ima trener vso pravico o tem obvestiti upravni odbor kluba, ki izreče ukrepe.

18. Igralci oziroma starši so dolžni sporočiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti…

 

TEKME

1. Če se igralec, ki je bil izbran za igranje na tekmi, iz kakršnega koli razloga tekme ne more udeležiti, je dolžan o tem obvestiti trenerja, in sicer najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej).

2. Na vse prvenstvene gostujoče tekme ( od U-7 do U-15) starši sami zagotovijo prevoz. Potuje se skupaj, razen če ni drugače dogovorjeno. Ekipam U-17, U-19 in članskemu moštvu prevoz zagotovi klub.

3. Na vseh tekmah igralci uporabljajo uradno klubsko opremo.

4. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa podajanje navodil igralcem. V nasprotnem primeru se poda prijava upravnemu odboru kluba - tako staršev kakor tudi igralca.

5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen individualni pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.

  

III Pravilnik o navijanju in obnašanju na tekmah ter skrbi za klubsko opremo NK RUDAR TRBOVLJE

 

1. Na vsaki tekmi ali treningu se dostojno vede in športno spodbuja trud, znanje in uspeh vsakega otroka in celotne ekipe. Prav tako se ne sme biti žaljiv do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, sodnikov, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni.

2. Pri navijanju se spoštuje načela »FAIR PLAYA« ter se po njih ravna. Spoštuje in upošteva se navodila trenerjev, tehnične vodje in ostalih odgovornih v klubu o športnem obnašanju in navijanju ob igrišču.

3. Navijači zgledno zastopajo in predstavljajo NK RUDAR TRBOVLJE in slovenski šport, tako ob igrišču kakor tudi izven njega.

4. V sredstvih javnega obveščanja se ne daje komentarjev o delu trenerja ter članov vodstva kluba. Morebitna nesoglasja rešujemo s pogovorom na ustreznih sestankih v klubu.

5. Zaželeno je prostovoljno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi klubskih aktivnosti in tekem, v kolikor bo to v interesu kluba.

6. Starši/skrbniki skupaj z otrokom skrbijo za klubsko opremo in lastnino. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja sprejemajo moralno in materialno (denarno) odgovornost za nastalo škodo.

7. S primernim zgledom se pozitivno vpliva na otroka, soigralce in na klubske delavce ter prostovoljno sodelovanje pri promociji nogometnega kluba RUDAR TRBOVLJE.

8. Pri spodbujanju otroka k nogometu se mora ohranjati ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi. Dobro se je udeleževati organiziranih izobraževanj s športno tematiko.

9. V primeru neprimernega navijanja, žaljenja otrok, staršev, sodnikov in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu se lahko tistemu, ki to počne, prepove vstop na tekme NK RUDAR TRBOVLJE.